MENU
Aula_close Layer 1

Indskoling (AI)

Fase 1 -  indskoling
 

På Tungelundskolen har vi aldersintegreret indskoling. Det betyder, at vi har samlet børnene fra 0., 1. og 2. årgang i aldersblandede klasser, hvor der er elever fra alle tre årgange i hver af klasserne. Stamklasserne kalder vi Sardiner og Skrubber samt Spurve og Spætter - i daglig tale også kaldet Fugle og Fisk. Stamklasserne kaldes i daglig tale for hjemmeholdene og er de trygge basishold som udgør en klasse. I klasserne er der kontaktlærere, som følger de enkelte elever tæt. Det er på hjemmeholdet der bliver afholdt sociale arrangementer, som f.eks. fødselsdage eller forældrerådsarrangementer. 
I nogle få lektioner i løbet af skoledagen samles eleverne på udehold. Udeholdene vil i perioder blive dannet på tværs af hjemmeholdene. Fokus på sammensætningen af udeholdene vil oftest være børnenes aktuelle faglige niveau, men holdene kan også sammensættes ud fra kriterier som alder, køn og interesser.
 

Faglige fokusområder


Alle aktiviteter i skoletiden planlægges og gennemføres af det team af lærere og pædagoger, der er tilknyttet AI, og som har et fælles ansvar for det sociale fællesskab på holdet. Deres faglige kompetencer anvendes i en samlet indsats omkring børnenes udvikling, læring og opdragelse. 

Fællesskab

I AI arbejdes med fællesskabet som en bærende helhed for den enkelte. Dette gøres systematisk med materialet Fri For Mobberi. Eleverne lærer at arbejde sammen på tværs af alder og danner fællesskaber, som vil støtte dem resten af deres skoletid, hvor de vil have større kendskab til eleverne på de andre årgange. 
I vores samfund er det vigtigt for hver enkelt af os at være fagligt, socialt og personligt inkluderet og at have evnen til at reflektere. En opgave for skolen er at give eleverne muligheder for at udvikle deres personlige egenskaber, så de kan fungere og trives i samfundet hele livet. Denne proces vil vi gerne have fokus på og den starter allerede i indskolingen.

Omtanke

Dannelsesidealet for den aldersintegrerede indskoling (AI) bygger på kvalificeret selvbestemmelse. Vi ønsker at træne børnenes evne til at foretage valg og beslutninger ud fra de kompetencer, børnene har på et givet tidspunkt. 

Personlig udvikling

Når eleverne forlader Tungelundskolen skal de være godt på vej til at blive samfundsborgere, der har en praktisk/faglig viden og kunnen i bred forstand. De skal være socialt kompetente, og de skal have en god kontakt med deres følelser, kunne regulere dem samt håndtere deres skyggesider. Endelig skal de være trænede i at reflektere, se forbindelser, have tanker om konsekvenser af det, man gør, se relevans og finde mening.
 

Logo med træer på stribe