MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi


Formål


Fremme trivsel på Tungelundskolen:  I tillid til hinanden og i respekt for vores forskelligheder skaber vi i fællesskab en hverdag, hvor alle elever har mulighed for at udvikle sig i trygge rammer fagligt og socialt. 
 Det vi er fælles om på Tungelundskolen er at sikre, at alle trives og hver dag lærer nyt – om verden, om sig selv og om andre.   Vi ønsker således at forebygge og stoppe mobning i opløbet

Målsætninger for antimobbestrategien

Målsætning 1 
National trivsels-undersøgelsen skal være et redskab i arbejdet med antimobbestrategien.
 
Målsætning 2 
Alle elever skal føle sig trygge på Tungelundskolen.
 
Målsætning 3 
At der ved tegn på mobning sker en hurtig indgriben.
 
Målsætning 4 
Børn skal lære at begå sig i en digital verden
 
Målsætning 5 
Forældre er en aktiv del af arbejdet med forebyggelse af mobning og indgriben i mobbesager.


Begreber 
Mobning er, når et offer gentagne gange - over tid - udsættes for negative handlinger, fra 'en eller flere personer. Mobning er kendetegnet ved, at man bevidst ønsker at krænke og/eller skade den anden, såvel fysisk som psykisk.
 
Digital mobning
Mobning kan foregå via digitale medier. Denne form for mobning adskiller sig fra ansigt-til- ansigt mobning. Afsenderen kan være anonym og modtageren er særlig sårbar, fordi budskabet ofte modtages på en privat enhed, hvor ingen andre kan se det og dermed stoppe det. 


Ansvar i forbindelse med forebyggelse 
Ledelse 
Ledelse og skolebestyrelse er tydelige i deres kommunikation til forældrene, så der er klarhed over hvorledes vi arbejder med mobning, samt hvilke forventninger der er til samarbejdet mellem skole og hjem.
 
Personale 
Generelt arbejder alle medarbejdere i et positivt anerkendende perspektiv., Hvor det er tilladt at træde ved siden, hvilket anses som et pejlemærke på, hvilken retning der skal arbejdes med det enkelte barn og dets trivsel og udvikling.
•    Der afholdes trivselsmøder i alle klasser, således at antimobbestrategien er kendt af alle elever.
•    Vores team af kollegialvejledere arbejder så flexibelt, at de kan træde til, hvis behovet for vejledning eller konfliktløsning opstår. 
•    Vi arbejder endvidere med Mary-fondens materialer – ”Fri for mobberi”
•    Elevtrivsel er en del af de to årlige statussamtaler med personaleteamene.
•    Der arbejdes med forpligtigende makkerskaber i fase 2.
•    I fase 3 arbejdes med MOT hvor der fokuseres på selvværd.
 
Elever 
Alle klasser er forpligtet på kontinuerligt at arbejde med klassens sociale miljø. Det er ligeledes italesat, at man er med, hvis man passivt ser på at mobning foregår. Elevrådet er vigtige ambassadører for trivslen på Tungelundskolen. Således arrangerer de hvert år et trivselsarrangement for hele skolen fx Hockeyturneringen i februar måned.  
Forældre 
Det er vigtigt at forældre henvender sig, hvis de har en oplevelse af, at deres barn bliver mobbet, så der kan blive taget hånd om problemet. Mobning er også et forældreansvar. Vi forventer, at forældre har opdraget deres barn til at behandle andre med hensyn, ansvar og respekt. Ligesom vi forventer, at forældre er opmærksomme på, at der i hjemmet tales respektfuldt om skolen, andres børn og deres familier. 


Hvad kan følgende grupper gøre for at forebygge digital mobning (mobning på nettet, sociale medier m.m.) 

Ledelse 
Har i samarbejde med skolebestyrelsen udarbejdet en mobilpolitik. Denne medfører at elevernes mobiltelefoner er tilgængelige i skoletiden efter nærmere aftale med lærerne.
 
Personale 
Arbejder med digital dannelse i klasserne og som et fast punkt på forældremøder. Der afholdes hvert år en sikkerinternetdag.
 
Elever  
Søge hjælp hos en voksen. Elevrådet har oplyst alle elever om brug af Børnetelefonen.
 
Forældre 
Ansvarlige for at tale med eget barn om at færdes respektfuldt på de sociale medier. Problematikken drøftes som nævnt ovenfor på forældrmøder. 


Ansvar i forbindelse med indgriben og genoprettelse 

Ledelse 
Har det overordnede ansvar for alle elevers trivsel. Ledelsen skal orienteres og hjælper med at iværksætte en handleplan. Sikrer at de respektive forældre kontaktes, hvor der oplyses om hændelsen og indbydes til et samarbejde om at finde en varig løsning.
 
Personale 
Alle i klasseteamet og evt afdelingen orienteres om hændelsen, hvordan den håndteres og hvad deres roller er. Personalet har den primære kontakt til forældrene. Samtale med alle parter.  Løbende opfølgning og trivselsarbejde. Klassemøde hvor hændelsen og evt. sanktion italesættes.
 
Elever 
Der er en forventning om, at eleverne deltager aktivt og uselvisk i klassens trivselsarbejde.  
Hvem involverer vi ud over ovennævnte, hvis vi oplever mobning eller digital mobning? 

Som en selvfølge inddrages forældrene. Herudover kan følgende ressourcepersoner inddrages:
•    SSP 
•    Kollegialvejlederne
•    Specialpædagogisk team
•    Socialfaglig rådgiver
•    Sundhedsplejerske
•    Skolepsykolog

Forankring an antimobbestrategien

Værdiregelsæt og antimobbestrategi: Overholdelse og forankring 
•    Ledelsen er synlig og deltagende i det almindelige trivselsarbejde, med det formål at erhverve sig et indblik i medarbejdernes professionelle kapacitet fx gennem statussamtaler i årgangsteamene.
•    Ledelsen italesætter kompetenceudviklingsbehov ved den årlige medarbejder udviklings samtale.
•    Ledelsen har fokus på at skemalægge samarbejdstid. 
•    Ledelsen er tydelig i kravet om indholdet i de professionelle læringsfællesskaber.
•    Ledelsen tydeliggør en forventning om, at der er et fælles ansvar for, at der foregår en nødvendig overlevering ved overgangen fra skole til SFO og omvendt, således at elever der har været socialt udfordret hjælpes helhedsorienteret.

Hvordan sikrer vi, at antimobbestrategien er synlig og kendt af alle på skolen? 
•    Vi afholder en årlig trivselsdag i form af hockeyturneringen, hvor det er elevrådet, der er arrangør.
•    Vi i talesætter, så ofte som mulig, vores værdier og deres betydning i samarbejdet med elever og forældre.
•    Vi sørger for at antimobbestrategien er tilgængelig på vores hjemmeside.
•    Der arbejdes med trivsel i alle klasser.
•    Klassemøder indgår som et pædagogisk værktøj i trivselsarbejdet. 

Hvad gør vi, hvis antimobbestrategien ikke overholdes?  
•    Ledelsen inddrages som det første.
•    Sammen med ledelsen udarbejdes en handleplan.
•    Herefter skabes der rum for samtale med de involverede elever.
•    Forældrene kontaktes.
•    Forældrene orienteres om handleplanen og deres rolle og det vigtige samarbejde fremadrettet aftales. Det kan fx. være et møde med enkelte forældrepar eller fyraftensmøde for hele klassen eller drenge/pige- gruppen.
•    Der følges kontinuerligt op på hændelsen mellem elev, klassekoordinator, ledelse og forældre.  

Logo med træer på stribe